Soal Pancasila dan UUD 1945

1 min read

CPNS Soal Pancasila dan UUD 1945
5/5 - (7 votes)
CPNS-Soal-Pancasila-dan-UUD-1945
Soal Pancasila

Soal Pancasila

1. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai…
a. Dasar negara
b. Dasar kenegaraan
c. Dasar beragama
d. Dasar ketatanegaraan

Jawaban : A

2. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam..
a. Pidato Bung Karno
b. Prolamasi 17 Agustus 1945
c. Pembukaan UUD 1945
d. Piagam Jakarta

Jawaban : C

(*Soal Pancasila)

3. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai, ialah ..
a. Sumber dari segala sumber hukum
b. Hukum tertinggi di Indonesia
c. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
d. Setingkat dengan UUD 1945

Jawaban : A

4. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan:
a. Pandangan hidup
b. Falsafah dan dasar negara
c. Sumber hukum
d. Semua benar

Jawaban : A

5.Pada hubungan sosial yang selaras. Serasi, seimbang antara individu dan juga masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, , ialah ..
a. Sila kedua
b. Sila ketiga
c. Sila keempat
d. Sila kelima

Jawaban : A

(*Soal Pancasila)

6. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan, ialah ..
Adapun kekuatannya terletak pada:
a. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut
b. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila
c. Pegawai Negeri Sipil yang menjaganya
d. Kekuatan TNI

Jawaban : B

7. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam:
a. Pembukaan UUD 1945
b. Konstitusi RIS
c. TAP MPR RI No. ll/ MPR/ 1978
d. Buku Sutasoma

Jawaban : A

8. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah
a. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat moden
b. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama
c. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri
d. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing
Jawaban : C

9. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepecayaan adalah merupakan asasi.
a. Pribadi
b. Perlakuan dan perlindungn
c. Politik
d. Sosial budaya

Jawaban : A

10. Secara formal Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal:
a. 1 Juni 1945
b. 17 Agustus 1945
c. 18 Agustus 1945
d. 20 Agustus 1945

Jawaban : D

(*Soal Pancasila)

Soal UUD 1945
11. Berapa kali U U D 1945 di-amandemen…
A. 1 kali
B. 2 kali
C. 3 kali
D. 4 kali

Jawaban : D

12. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen…
A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan juga 21.
B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan juga 22.
C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan juga 23.
D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan juga 24.

Jawaban : A

13. Kapan amandemen keempat dilakukan …
A. 11 Agustus 2002
B. 11 Agustus 2003
C. 11 Agustus 2004
D. Semua jawaban salah

Jawaban : A

14. Pada Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di-amandemen …
A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35.
B. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36.
C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan juga 37.
D. Semua jawaban salah

Jawaban : C

15. Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi …
A. Aturan Peralihan Pasal I
B. Aturan Peralihan Pasal II
C. Aturan Peralihan Pasal III
D. Aturan Peralihan Pasal IV

Jawaban : C

16. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi…
A. UU Nomor 21 tahun 2003
B. UU Nomor 22 tahun 2003
C. UU Nomor 23 tahun 2003
D. UU Nomor 24 tahun 2003
Jawaban : D

17. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali …
A. Untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
B. Untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
C. Untuk memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata

Jawaban : D

18. Apa yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU no. 24 tahun 2003, Ialah …
A. Surat atau tulisan
B. Keterangan saksi
C. Keterangan ahli
D. Semua jawaban benar

Jawaban : D

19. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal…
A. 31 ayat 1
B. 31 ayat 2
C. 31 ayat 3
D. 31 ayat 4

Jawaban : A

(*Soal Pancasila)

20. Dalam berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945. Sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang, Ialah …
A. lnterpelasi
B. Budget
C. Mosi tidak percaya
D. Referendum

Jawaban : D

Demikian artikel cerdasakuntansi.com mengenai CPNS : Pancasila, semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih

Psikotes Sinonim Part 4

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 3

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 2

admin
2 min read